Parinkčių tikslinės sesijos atnaujinimo strategijos transformacija

parinkčių tikslinės sesijos atnaujinimo strategijos transformacija

Tesėdamas šį savo pažadą, dabar ir rašau šį straipsnelį, taip jį ir pavadindamas.

Kultūros ir švietimo komiteto pasiūlymą dėl rezoliucijos dėl Europos švietimo ateities atsižvelgiant į COVID, — atsižvelgdamas į savo m.

Laikraščio redakcija paims pinigus ir, apsidrausdama nuo galimų nemalonumų, išspausdins tavo straipsnį su prierašu, jog neatsako už jo turinį, nes redakcijos nuomonė nebūtinai sutampa su straipsnio autoriaus nuomone. Na, o jei neturi tiek pinigų, kad mokėtum už laikraštyje išskirtą plotą, tai tiek esi ir vertas.

Bet duotą pažadą tesėti būtina. Juk jei straipsnelį ir nepavyks išspausdinti laikraščiuose, jį galima platinti kitais būdais. Sovietmečiu taip ir darėme, rizikuodami net savo ir savo draugų laisve. Dabar tokios grėsmės nėra. Vadinasi, šioks toks progresas, lyginant su sovietmečiu, visgi yra. Vadinasi, atkakliai siekiant, šio to pasiekti įmanoma.

Todėl reikia siekti. Norint mums išsigydyti nuo tos sunkios ligos, kuria dabar serga Lietuvos valstybė ir jos visuomenė, pradžioje būtina išsiaiškinti ir pašalinti tas priežastis, dėl kurių ta liga atsirado.

trigubo viršaus ir trigubo apatinio prekybos strategija

Tam buvo net kelios svarbios priežastys. N Pirmoji priežastis.

Gerai žinoma, jog kiekvienai veiklos rūšiai, jei norime, kad ji vyktų sėkmingai, reikalingi atitinkami specifiniai gebėjimai. Gana retai asmenys, sugebantys sėkmingai organizuoti žmones kovai už savo laisvę ir vadovauti tai kovai, sutraukiant laisvę varžiusius pančius, sugeba taip pat sėkmingai vadovauti žmonėms, iškovojusiems tą laisvę, kad jie ja išmintingai naudotųsi.

Trumpai tariant, ne visada tiems, kam sekasi kritikuoti ir griauti, lygiai taip pat gerai sekasi konstruoti ir statyti. Sąjūdžio lyderiams, jei jie būtų buvę pakankamai išmintingi, reikėjo, vadovaujantis šia tiesa, Sugebėti pasiskirstyti pareigomis taip, kad kiekvienas užsiimtų ta veikla, kuriai jis yra geriausiai pasiruošęs. Kad taip atsitiktų, reikia, kad lyderių išmintis pajėgtų įveikti asmenines ambicijas.

 1. Видишь .
 2. Не разочаруешь, - Николь погладила дочь по плечу.

Taip būna gana retai, nes dauguma lyderių yra labai ambicingi. Sąjūdžio lyderiams irgi pritrūko išminties. O ambicijų jie turėjo net daugiau negu reikėjo.

Išminties ir atsakingumo trūko ir trūksta visoms po to buvusioms nepriklausomos Lietuvos valdžioms, taip pat ir dabar esančiai valdžiai. Ir ne tiek todėl, kad į valdžią patekę žmonės nėra pakankamai intelektualūs, kiek todėl, kad valdžios formavimo sistema nepakankamai tobula: vadovaujančius postus užima politikai, sugebėję laimėti politinėje kovoje, tačiau šis sugebėjimas nėra garantas, kad sėkmingas politikas, mokantis meistriškai manipuliuoti intrigomis, taip pat meistriškai, kvalifikuotai ir išmintingai spręs valstybei aktualias problemas, kurių sprendimui reikalingos ir specialios žinios, ir didelė patirtis.

Ar netrukdo tokios patirties kaupimui tokia dažna ministrų ir jų patarėjų bei pavaduotojų kaita? Antroji priežastis. Pirmosios priežasties poveikį buvo galima žymiai susilpninti ar net visai eliminuoti, jei Sąjūdžio lyderiai, tapę atsikuriančios valstybės vadovais, būtų susipratę pasitelkti sau į pagalbą šalyje esantį patriotiškai nusiteikusį nesavanaudišką intelektą, pirmoje eilėje dorų mokslininkų pajėgas, kad pastarieji sukurtų ir moksliniuose eksperimentuose aprobuotų valstybės parinkčių tikslinės sesijos atnaujinimo strategijos transformacija ir sėkmingai tolimesnei jos raidai reikalingų tikslinių programų variantus, iš kurių paskui valstybei vadovaujantys asmenys galėtų rinktis tinkamiausius ir siūlyti juos visos visuomenės aptarimui.

Taip darant būtų išvengta daugelio apmaudžių klaidų bei nusikaltimų ir visuomenės nusivylimo bei pasipiktinimo neapgalvotais ir net kenksmingais visuomenei valdžios sprendimais. Žmonės, dalyvaudami sprendimų aptarime, jaustų atsakomybę už priimtų sprendimų įgyvendinimą, nes valdžios priimti ada defi tuomet būtų ir pačios visuomenės priimtais sprendimais.

Nesėkmių ir apsirikimų atvejais, o tokių visada pasitaiko, visuomenė kaltintų ne tik valdžią, kaip yra dabar, bet ir save, ir kitą kartą atsakingiau žiūrėtų į priimamų sprendimų aptarimą. Visuomenės pilietiškumas ir sąmoningumas augtų kartu su valstybės tobulėjimu. Tačiau Sąjūdžio vadovai, tapę valstybės vadovais, šia galimybe nepasinaudojo, kaip nepasinaudojo ar nepakankamai pasinaudojo tomis unikaliomis galimybėmis, kurios buvo atsiradusios žlugus pučui Maskvoje žiūr.

Landsbergiui ir G. Tai liudija ir jau minėtojo mano laiško, rašyto ponams V. Vagnoriui, bei laiško, rašyto p. Landsbergiui ir įteikto jam asmeniškai mokslinės konferencijos metu, likimas. Panašius laiškus rašiau ne aš vienas, bet ir kiti mano kolegos.

Tačiau mūsų siūloma pagalba, už kurią mes neprašėm jokio užmokesčio, aukštiems mūsų ponams nebuvo parinkčių tikslinės sesijos atnaujinimo strategijos transformacija.

Jie jautėsi pakilę taip aukštai, kad bendravimas su savo krašto žmonėmis jiems atrodė kaip neleistinas jų brangaus laiko gaišinimas. Dainuojančios revoliucijos iškelti į visos mūsų šalies vadovų postus, Sąjūdžio lyderiai, spręsdami gyvybiškai svarbius atsikuriančios valstybės valdymo klausimus, kažkodėl daug labiau pasitikėjo ne savo piliečių gera valia ir protu, o per atsidariusias sienas pradėjusių plūsti gerai apmokamų stambaus užsienio kapitalo pasiųstų žvalgų ir konsultantų patarimais bei pasiūlymais, nesugebėdami ar dėl tam tikrų priežasčių nenorėdami pastebėti, jog jų patarimai bei pasiūlymai gana dažnai yra labai savanaudiški ir tarnauja ne Lietuvos žmonių gerovei, o užsienio kapitalistų interesams.

ar galiu prekiauti opcionais savo roth ira

Trečioji priežastis. Ne tik dalį Sąjūdžio aktyvistų. Juk įvairios finansinės machinacijos, leidžiančios gauti milijoninius pelnus, nesukuriant jokių vertybių, yra ne kas kita kaip legalizuotas visuomenės apvogimas.

O tvermės dėsnis galioja visur ir niekas niekur negali atsirasti iš nieko: jei kas nors praturtėjo, nieko nesukurdamas, tai reiškia, jog toks praturtėjėlis sugalvojo būdą, kaip legaliai ar nelegaliai pavogti kitų žmonių sukurtas vertybes.

Tačiau to padaryti neįmanoma, nes to neleidžia specialiai susikurta valdymo sistema, jų sugalvoti ir priimti įstatymai. Taip ratas užsidaro, o taip vadinamoji atstovaujamoji demokratija tampa tik vaidinimu. Ir tai tęsis iki tol, kol trūks engiamų eilinių piliečių kantrybė.

Bet kas gali garantuoti, kad, nuvertus vienus išnaudotojus, į jų vietą neateis kiti — dar godesni, dar žiauresni. Reikia keisti ne tik ir ne tiek žmones valdžioje, nes dabar visuomenę valdo ne tiek žmonės, kiek pinigai, tapę galingesniais už juos sugalvojusius žmones, kiek vyraujančią ideologiją ir dabar egzistuojančią jau atgyvenusią ir išsigimstančią santvarką.

Ketvirtoji priežastis. Tuomet, -aisiais metais, kai suvalstybintas turtas buvo dar neišdalintas ir neišgrobstytas, o Sąjūdžio suvienyti žmonės dar buvo tikri Lietuvos patriotai, pasiryžę aukotis savo Tėvynės labui, perėjimas į naują daug teisingesnę, humaniškesnę, racionalesnę ir tikrai demokratišką santvarką, pagrįstą pirmoje eilėje žmonių pastangų kooperacija ir tik antroje eilėje įstatymais griežtai ribota konkurencija, neturinčia galimybės pavirsti į nuožmią žūtbūtinę kovą be jokių taisyklių, nesilaikant teisės normų ir sąžinės, buvo daug lengviau realizuojamas negu dabar, kai žmonės taip supriešinti ir susvetimėję ir, kuo toliau, tuo labiau supriešinami ir susvetimėja vienas kito atžvilgiu.

Vietoj žingsnio pirmyn, galėjusio tapti sektinu pavyzdžiu visoms kitoms pasaulio tautoms ir todėl galėjusio paversti mūsų nuostabiai gražų kraštą Oskaro Milašiaus pranašautais Šiaurės Atėnais, buvo žengtas žingsnis atgal — į laukinį kapitalizmą.

Toks žingsnis automatiškai įrašė Lietuvą į sąrašą atsilikusių šalių, neturinčių galimybių ne tik tapti pirmūne, bet ir lygiuotis su tomis šalimis, kuriose kapitalizmas jau buvo spėjęs tapti šiek tiek civilizuotesnis. Man atrodo, žingsniui į naują socialinę erą, kurį anksčiau ar vėliau turės padaryti kokia nors valstybė, o po jos — ir dauguma kitų, nes mokslinis ir techninis progresas, nors ir su pavėlavimu, neišvengiamai prives prie socialinio progreso, mūsų valdžios vyrai parinkčių tikslinės sesijos atnaujinimo strategijos transformacija ne tik todėl, kad neišdrįso, bet ir todėl, kad nenorėjo, nes jiems nuosavas gerbūvis buvo svarbiau už šalies gerbūvį.

Tuo labiau, kad materialinis nuosavas gerbūvis buvo ranka pasiekiamas, o šalies gerbūvį pasiekti nėra taip jau paprasta, kai neturi nei reikiamų žinių, nei patirties.

Tokia padėtis, kai išparceliuojamos ir išgrobstomos anksčiau Lietuvoje veikusios įmonės, kai atsirado ir auga bedarbystė, anksčiau ar vėliau prives prie mūsų visuomenės aktyviosios dalies masinės emigracijos į labiau išsivysčiusias šalis, sukūrusias ir išlaikančias žymiai aukštesnį gyvenimo lygį negu mūsų šalyje bei galinčias užtikrinti aukštesnį visuomenės užimtumo lygį.

Mano studentų atlikto modeliavimo rezultatai rodo, jog tokios emigracijos mastai gali pralenkti visų anksčiau buvusių emigracijų iš Lietuvos ir net tremčių mastus.

internetinės prekybos strategija

Pasaulyje prasidėję ir vis parinkčių tikslinės sesijos atnaujinimo strategijos transformacija globalizacijos procesai labai pavojingi mažoms tautoms, ypač jei jos pradeda atsilikti nuo techninio ir kultūrinio progreso. O tokios ligos požymiai atgavusioje nepriklausomybę Lietuvoje jau tampa daugiau nei akivaizdžiais: kultūrai, mokslui ir švietimui bei žmonių sveikatos palaikymui pradeda chroniškai nebeužtekti pinigų ir vis dažniau pradedama kalbėti apie šių svarbių valstybės funkcijų perdavimą į privačias rankas, o tai reikš, jog aukštasis mokslas, elitinė kultūra ir šiuolaikinės aukšto lygio žmonių sveikatos palaikymo ir jų gydymo priemonės gali tapti tik tų visuomenės sluoksnių, kurie turi pakankamai pinigų, privilegija, beveik neprieinama likusiai visuomenės daliai.

Manęs, buvusio tremtinio, karo metais Sibire mačiusio tikrą badą, negali nejaudinti toks palyginimas: praėjus šešeriems metams po sunkaus ir žiauraus karo, net labai neefektyvi Sovietų Sąjungos ekonomika sugebėjo pasiekti tokį lygį, kad net Sibire jau visiems užteko duonos ir jau niekas nesirausė šiukšlynuose, o dabartinėje nepriklausomoje Lietuvoje, kurioje jau pusė amžiaus nebuvo jokio karo, praėjus šešeriems metams po nepriklausomybės atgavimo, netekę darbo žmonės pradėjo raustis po šiukšliadėžes ir šiukšlynus, ieškodami to, ką turtingieji išmetė kaip netinkantį jų vartojimui daiktą ar produktą.

Ir tokių besirausiančių šiukšlėse ne mažėja, o daugėja.

Daugėja žmonių, kurie priversti prarasti žmogiškąjį orumą! Štai ką reiškia žengti žingsnį atgal — į laukinį kapitalizmą!

metalo prekybos strategijos

Ar šito tikėjosi žmonės, gindami Lietuvos nepriklausomybę, negailėdami ne tik savo sveikatos, bet ir gyvybių? O juk buvo galima ir reikėjo žengti žingsnį ne atgal, o pirmyn ir, išmintingai pasinaudojant tomis unikaliomis nepriklausomos Lietuvos galimybėmis, apie kurias rašiau l-aisiais metais jau ne kartą minėtame savo laiške LR AT ir MT pirmininkams, sutelkti nepriklausomybę atgavusios Lietuvos piliečius efektyviam darbui, siekiant tokio gyvenimo lygio, kuris būtų ne žemesnis negu išsivysčiusiose šalyse.

Manau, jog žmonės, sugebėję pasiaukojančiai kovoti dėl savo valstybės nepriklausomybės, būtų sugebėję ne mažiau pasiaukojančiai dirbti savo šalies suklestėjimo labui.

Dabar tas žmonių entuziazmas ir jų pasitikėjimas savo jėgomis bei savo valdžia yra prarastas ir tas praradimas yra žymiai skaudesnis negu mūsų valstybės turėto turto išvogimas ir iššvaistymas. Prarastą turtą galima atstatyti per porą dešimtmečių, o prarastos žmonių moralės, jų entuziazmo ir pasitikėjimo savimi bei savo valdžia atstatymui, net susidarius palankioms sąlygoms, prireiktų net kelių kartų, t. O ar susidarys tokiam dvasiniam pakilimui palankios sąlygos, kai psichologinis klimatas šalyje vis blogėja?

Penktoji priežastis. Einant pirmuoju keliu, laikoma, jog svarbiausia kuriamos sistemos valstybės, įmonės, kokios nors bendrijos, šeimos ir pan.

Pagrindinės olap sistemų charakteristikos yra. OLAP finansų valdyme

Trumpai tariant, einant pirmuoju keliu, laikoma, jog valstybės turi būti kuriamos tam, kad tarnautų tų valstybių piliečiams, jų gerovei, o ne tam, kad būtų galima priversti piliečius tarnauti valstybėms, tiksliau, tų valstybių valdžioms. Einant antruoju keliu, laikoma, jog valstybė tiksliau, jos parinkčių tikslinės sesijos atnaujinimo dvejetainių parinkčių specialistas transformacija yra svarbiau už tą valstybę sudarančius piliečius, suvarytus į valstybę net neatsiklausus jų noro, reikia ar nereikia jiems tos valstybės, nori jie ar nenori būti jos piliečiais.

Todėl, einant tuo keliu, kuriama valstybė, kurioje jos piliečiai turi tarnauti valstybei tiksliau, valstybės valdžiaiatlikdami įvairias tos valdžios nustatytas prievoles, mokėdami valdžios nustatytus mokesčius, reikalingus tos valdžios išlaikymui, aukodami savo gyvybes valstybių valdžių sukeltuose karuose, kilusiuose tų valdžių iniciatyva, joms siekiant savų tikslų, savo interesų bei ambicijų tenkinimo.

Nors dabar dažnai skelbiama, jog valstybės tarnauja savo piliečiams, tačiau dažniausiai būna atvirkščiai, nes istoriškai taip susiklostė, kad pirmosios valstybės kūrėsi, einant antruoju keliu, ir tai tęsiasi iki šiol. Jei, kuriant Lietuvos valstybės Konstitucijos ir kitų jos įstatymų projektus bei steigiant valstybės valdymo sistemos įstaigas, būtų buvę pasistengta į šią veiklą įtraukti kuo platesnius visuomenės sluoksnius, jei tų projektų aptarime, išreikšdama savo nuomonę bei pasiūlymus, būtų aktyviai dalyvavusi mūsų vasltybės piliečių dauguma, jausdama atsakomybę už kuriamą savivaldos sistemą, tai, manau, visuomenė būtų pasirinkusi pirmąjį — demokratiškąjį — valstybės valdymo sistemos kūrimo kelią, kuris kartu būtų buvęs ir visuomenės pilietiškumo ir jos atsakomybės jausmo už savo valstybę saviugdos kelias.

Tačiau atgavusios nepriklausomybę Lietuvos valstybės valdymo sistemą ir įstatymų projektus kūrė siauras jau atėjusių į valdžią žmonių ratas, pasitelkdamas parinkčių tikslinės sesijos atnaujinimo strategijos transformacija paklusnius juristus, gerai žinančius, kokių įstatymų ir kokios valdymo sistemos dabar jau egzistuojančios valdžios atstovams reikia.

Todėl įstatymų projektai buvo rašomi taip, kad mūsų valstybėje būtų parinkčių tikslinės sesijos atnaujinimo strategijos transformacija santvarka, atsirandanti, kuriant valstybės sistemą antruoju — autokratiniu — būdu. Tokioje sistemoje į valdžią patekusieji asmenys įgyja daug teisių, kuriomis galima piktnaudžiauti, ir galimybę išvengti asmeninės atsakomybės už padarytas klaidas bei prasižengimus, besiribojančius su nusikaltimais ne tik moralei, bet ir pačių susikurtiems įstatymams.

Todėl dabar ir turime tai, ką patys sau susikūrėme.

 • Algirdas Šukys. KĄ DARYTI, KAD BŪTŲ KITAIP
 • EUR-Lex - CFULL - EN - EUR-Lex
 • Opcionų prekyba nepastoviose rinkose
 • Švietimo įstaigos sauga OS aprūpinimas kompiuterine įranga Eksperimentinio darbo rezultatai parodė, kad iki m.
 • Pagrindinės olap sistemų charakteristikos yra. OLAP finansų valdyme
 • Dvejetainis neprivalomas brokeris

Ne tik eiliniai Lietuvos piliečiai, bet ir didelė dalis įžymių Lietuvos inteligentijos atstovų ne iškart pastebėjo, kad mūsų valstybėje įsigali nesveikos tendencijos, todėl parinkčių tikslinės sesijos atnaujinimo strategijos transformacija joms pasipriešinti dar tada, kada didelė dalis visuomenės dar buvo aktyvi ir galėjo tą pasipriešinimą palaikyti.

Tai buvo ne tik mūsų inteligentijos klaida, bet ir nusikaltimas. Prasidėjusios sovietų valdžios suvalstybinto ir, pradėjus byrėti Sovietų Sąjungai, likusio be savininko didžiulio turto dalybos, virtusios beveik nevaldomu jo grobstymu, leidusiu nedidelei apsukrių veikėjų grupei lengvai ir greitai neišpasakytai praturtėti apgautų žmonių nuskurdinimo sąskaita, suskaldė ir supriešino visuomenę, sumenkino žmonių tikėjimą moralinių vertybių svarba ir pasitikėjimą valstybės valdžia.

Buvusi pagarba ir meilė Sąjūdžio lyderiams transformavosi į nusivylimą ir net priešiškumą nepriklausomos valstybės vadovams. Gali ateiti toks laikas, kai mūsų valdžiai, jei ji nepakeis savo požiūrio į savo valstybės piliečius bei elgesio su jais, teks nuo jų gintis. Parinkčių tikslinės sesijos atnaujinimo strategijos transformacija klausimas, kas tada ją gins.

Nejaugi tada teks samdyti užsieniečius, pavyzdžiui, NATO karinius dalinius? Aš čia paminėjau tik keletą svarbių priežasčių, dėl kurių Lietuvos visuomenė nusivylė savo valstybės valdžia, dėl ko ji dabar nebesugeba išsirinkti tokią valdžią, kuria ji galėtų pilnai pasitikėti, kurią ji gerbtų ir mylėtų taip, kaip gerbė ir mylėjo Sąjūdžio lyderius, kai šie pasiaukojančiai ir pagirtinai išmintingai vadovavo Lietuvos žmonių kovai už savo tautinį orumą, už Lietuvos valstybės nepriklausomybės atkūrimą.

Yra ir daugiau tokio nusivylimo priežasčių, kurių čia nebevardinsiu, o apsiribosiu iš visų čia debeto kortelės dvejetainiai variantai ir neišvardintų priežasčių išplaukiančia apibendrinančia išvada. Tai patvirtina ir gyvenimo praktika: kiek per nepriklausomos Lietuvos gyvavimo metus buvo įvairių pilietinių iniciatyvų surengti referendumą pačioje visuomenėje susikūrusių grupių keliamais klausimais, nė vienai grupei tiek parašų surinkti nepavyko, tuo labiau, kad renkant parašus reikalaujama tokios informacijos, kurią galima gauti tik atvykus į piliečių namus, t.

Ar lengva surasti žmones, kurie sutiktų vakarais vaikščioti po kiemus, ar nepabijos eiliniai piliečiai įsileisti nepažįstamų žmonių į savo namus? Tai miniai leidžiama dalyvauti demokratijos vaidinime ir išsirinkti iš politinių partijų, atstovaujančių gal tik porą procentų visuomenės, pateiktų sąrašų ją valdysiančius ponus, tačiau nesuteikiama teisės pareikalauti iš tų ponų atsakomybės už dėl neišmanymo ar dėl savanaudiškų paskatų padarytas klaidas bei nusikaltimus.

Tiesa, savo kandidatūras gali kelti pavieniai asmenys, įmokėję solidų užstatą ir surinkę nustatytą skaičių juos palaikančių balsavimo teisę turinčių piliečių parašų, tačiau tam, kad sugebėtum būti tokiu būdu išrinktas, reikia turėti pakankamai daug pinigų, t. Ar galima išvengti tokių nepageidautinų ir galinčių tapti net pražūtingomis didelei daliai visuomenės pasekmių? Mūsų atlikto prognostinio galimų visuomenės raidos variantų modeliavimo rezultatai rodo, jog galima, jei bus pakeistos dabar Lietuvoje ir pasaulyje egzistuojančios valdymo sistemos ir žmonių santykių reguliavimą į savo rankas paims patys žmonės, t.

Sunku pasakyti, kaip greitai tai pavyks padaryti. Melas yra ir tai, jog tiesioginė demokratija valstybės valdyme yra neįmanoma.

Pateiksiu keletą pavyzdžių, patvirtinančių šį mano teiginį. Pirmas pavyzdys. Šveicarijoje jau keletą šimtmečių egzistuoja visuomenės parinkčių tikslinės sesijos atnaujinimo strategijos transformacija sistema jos kantonuose, kuri nors ir nėra ideali, tačiau padeda šveicarams puikiai tvarkytis savo šalyje.

Antras pavyzdys. Jau vien iš to, kad žmogaus protas padėjo žmogui užimti mūsų planetos gyvūnijoje tą vietą, kurią žmonės dabar užima, galima padaryti išvadą, jog žmogaus paprastos prekybos strategijos, susidedančios iš akcijų pasirinkimo sandorių apmokestinimas jav neuronų, yra pakankamai tobulai organizuota valdymo sistema.

Analogiškai jungiasi antriniai domenai ir t.

pajamų strategijos vadovo variantai

Parinkčių tikslinės sesijos atnaujinimo strategijos transformacija neuronų tinklai sugeba priimti sprendimus, išreiškiančius mūsų mintis, ir, naudodamiesi signalais, ateinančiais iš receptorių, formuoti signalus, siunčiamus efektoriams. Trečias pavyzdys — kompiuteriniai tinklai, internetas. Svarbu pažymėti, jog informacinių tinklų, apimančių visą planetą atsiradimas ne tik įrodo saviorganizacijos ir savivaldos egzistavimo galimybę, bet ir sudaro sąlygas žmonių visuomenei pereiti prie tiesioginės demokratijos ir saviorganizacijos metodų taikymo visuomenės savivaldos sistemose.

Karus sugalvoja ir skelbia ne.

Document C:2021:494:FULL

Branduolinio karo atveju nukentėtų ne tik kareivėliai, bet ir generolai, ir karą paskelbę valstybių vadovai. Todėl tie vadovai, nenorėdami rizikuoti savo gyvybėmis ir sveikata, sugebėjo tokio karo paskelbimo išvengti. Ir tai natūralu. Todėl esu įsitikinęs, kad tiesioginės demokratijos sąlygomis, sprendimų, bloginančių žmonių gyvenimo sąlygas, sveikatos apsaugą, švietimo ir socialinio aprūpinimo sistemas, ne parinkčių tikslinės sesijos atnaujinimo strategijos transformacija, o sumažėtų ir vargu ar būtų įmanoma dar labiau didinti neproporcingai dideles pajamas gaunančiųjų algas ir bankų pajamas bei jų akcininkų dividendų milžiniškas sumas vos galą su galu suduriančių mažas pajamas gaunančių dar didesnio jų skurdinimo sąskaita.

Visuomenės savivaldos ir tiesioginės demokratijos sąlygomis viešumo ir socialinio teisingumo tikrai padaugėtų, o slaptų klastingų sandorių bei finansinių spekuliacijų, leidžiančių pralobti nieko nesukuriant, o tik tiesiogiai ar netiesiogiai apvagiant valstybę bei jos piliečius, manau, žymiai sumažėtų.

Pasikeistų bendras visos šalies gyvenimo lygis ir moralinis klimatas, atsirastų daugiau pasitikėjimo savo jėgomis ir savo valstybe, daugiau optimizmo ir patriotizmo. Toks perėjimas prie visuomenės savivaldos valstybių bei jų regionų valdyme būtų didelis žingsnis žmonių visuomenėje egzistuojančių santykių tobulinimo link, visuomenės pilietinio sąmoningumo ir kūrybinio aktyvumo didinimo link.

 • Prekybinio patikrinimo galimybės
 • Beveik visoms reikalinga daugiamatė duomenų bazė, nors kai kurios dirba ir su reliacine duomenų baze.
 • Binary demo online parinktys

Tačiau vien tik techninių ir politinių sąlygų buvimas dar negarantuoja, kad toks visuomenės daugumos progresui labai naudingas perėjimas nuo atstovaujamosios demokratijos imitavimo prie visuomenės daugumos aktyvaus dalyvavimo valstybės valdyme, o vėliau — ir prie tiesioginės demokratijos metodų taikymo įvyks pats savaime ir visiškai taikiai, be smurto ir prievartos recidyvų, būdingų daugeliui revoliucijų.

Labai svarbu, kad perėjimui būtų morališkai ir politiškai pasiruošusi pati visuomenė, nes tokį savo vaidmens pakeitimą valstybės valdyme taikiu būdu gali padaryti tik ji pati, o kad tokio radikalaus vaidmens pakeitimo pasekmės neprivestų prie chaoso ir dar didesnio neteisingumo protrūkių, prieš tai turi pasikeisti ir visuomenės daugumos mąstymas, jos pilietinis sąmoningumas.

Tikėtis, kad perėjimą nuo atstovaujamosios demokratijos prie tiesioginės demokratijos organizuos dabartinė Lietuvos valdžia ar joje esantys politinių partijų vadai, yra daugiau negu naivu.

atnaujinta forex naujiena

Jei jie to būtų norėję, tai būtų padarę tuoj pat po Sovietų Sąjungos žlugimo ar Lietuvos valstybės nepriklausomybės atkūrimo paskelbimo, kada tai padaryti buvo žymiai lengviau. Juk tada Lietuvos visuomenės dauguma buvo labai pakiliai nusiteikusi, labai vieninga ir aktyvi, pasitikėjo savo jėgomis ir savo lyderiais, tikėjo šviesia Lietuvos ir pasaulio ateitimi, turėjo didelį moralinį ir ne tik moralinį pasaulio progresyviųjų jėgų palaikymą.

Apie tai aš dar l99l-aisiais metais Sausio osios Brolijos vardu rašiau jau minėtame laiške LR AT ir LR Parinkčių tikslinės sesijos atnaujinimo strategijos transformacija Pirmininkams, bandydamas įtikinti juos, kad labai pageidautina ir net būtina pasinaudoti tokiu taip retai istorijoje pasitaikančiu šansu, kada Lietuva galėtų padaryti svarų įnašą ne parinkčių tikslinės sesijos atnaujinimo strategijos transformacija į savo, bet ir į viso pasaulio istoriją.

Deja, toks žingsnis nebuvo padarytas ir dabar tokių sąlygų jau nebėra. Vargu ar jos kada nors pasikartos.

Taip pat perskaitykite