Kotiruojama prekybos sistema, kotiruojamos - Traduction française – Linguee

Finansų ministras su NASDAQ vadovais aptarė Lietuvos kapitalo rinkos plėtrą

Pagrindinės šio įstatymo sąvokos 1. Akcijų paketas — emitento visuotiniame akcininkų susirinkime kotiruojama prekybos sistema turimų balsavimo teisių dalis, sudaranti 5 procentus arba daugiau visų balsavimo teisių.

Finansų ministras su NASDAQ vadovais aptarė Lietuvos kapitalo rinkos plėtrą

Akcininkas — asmuo, kuris turi: 1 emitento akcijų, įsigytų savo vardu ir savo sąskaita; 2 emitento akcijų, įsigytų savo vardu, bet kito fizinio arba juridinio asmens naudai; 3 depozitoriumo išduotų akcijų pakvitavimų. Antrinė vertybinių popierių apyvarta — siūlymas įsigyti vertybinių popierių ir jų perleidimas pasibaigus pirminei vertybinių popierių apyvartai.

Atvirojo tipo kolektyvinio investavimo subjektas — investicinis fondas ar investicinė bendrovė, kurių: 1 tikslas — viešai platinant investicinius vienetus ar akcijas, kaupti asmenų lėšas ir padalijant riziką jas kolektyviai investuoti į vertybinius popierius ir arba kitą Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme toliau — Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymas nurodytą turtą; 2 vertybiniai popieriai investiciniai vienetai arba akcijos patvirtina jų turėtojo teisę bet kada pareikalauti juos išpirkti.

Kotiruojama prekybos sistema, dėl kurios akcijų teikiamas teiktinas oficialus siūlymas — bendrovė, kurios vertybiniai popieriai yra oficialaus siūlymo objektas.

Kotiruojama prekybos sistema,

Centrinė reglamentuojamos informacijos bazė — duomenų bazė, kurioje kotiruojama prekybos sistema reglamentuojama ir kita informacija. Daugiabalsiai vertybiniai popieriai — prie atskiros klasės priskiriami vertybiniai popieriai, kurių kiekvienas suteikia daugiau kaip vieną balsą visuotiniame akcininkų susirinkime.

Daugiašalė prekybos sistema — kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatyme toliau — Finansinių priemonių rinkų įstatymas. Depozitoriumo išduotas akcijų pakvitavimas — vertybinis popierius, patvirtinantis jo turėtojo teisę iš emitento gauti pajamas, kurių dydis priklauso nuo kotiruojama prekybos sistema pajamų iš kito emitento akcijų, ir teisę pakeisti pakvitavimą į akcijas.

kotiruojamos - Traduction française – Linguee

Elektroninės priemonės — elektroninė įranga duomenims apdoroti įskaitant skaitmeninį glaudinimąjiems laikyti ir perduoti laidinėmis, radijo, optinėmis ar kitomis elektromagnetinėmis priemonėmis.

Esminis įvykis — su emitentu susijęs ir jam žinomas ar privalomas žinoti įvykis, informacijos apie kurį atskleidimas gali turėti didelį poveikį jo kotiruojama prekybos sistema vertybinių kotiruojama prekybos sistema rinkos kainai.

  • Dalykiškoje diskusijoje finansų ministras R.
  • Nasdaq Vilnius Services, UAB. minifilmai.lt
  • Revolut payments uab lietuvos bankas
  • 2 straipsnio pakeitimas ir papildymas.
  • Prekyba vertybiniais popieriais pradedama, kai emitentas sumoka VVPB vertybinių popierių įtraukimo į sąrašą įmoką ir pasirašo su VVPB sutartį dėl vertybinių popierių listingavimo.
  • Kapitalo prekybos sistema

Europos sisteminės rizikos valdyba — m. Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija — m. Finansų maklerio įmonė — kaip tai apibrėžta Finansinių priemonių rinkų įstatyme. Garantas — asmuo, užtikrinantis emitento įsipareigojimų, atsirandančių iš vertybinių popierių, vykdymą ir kotiruojama prekybos sistema savo sąskaita užtikrinantis emitento vertybinių popierių išplatinimą. Įmonės metinis pranešimas toliau — metinis pranešimas — kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatyme.

Įmonių grupė — kotiruojama prekybos sistema tai apibrėžta Lietuvos Respublikos įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatyme toliau — Įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymas. Investuotojas — asmuo, nuosavybės teise turintis vertybinių popierių arba ketinantis jų įsigyti. Įstatuose nurodytas šaltinis — kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme.

Kolektyvinio investavimo subjekto valdymo įmonė toliau — valdymo įmonė — kaip tai apibrėžta Kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme. Kolektyvinio investavimo subjekto vertybiniai popieriai — investicinio fondo investiciniai vienetai ir investicinės bendrovės akcijos, patvirtinantys jų turėtojo teisę į kolektyvinio investavimo subjekto turto dalį ir teisę bet kada pareikalauti juos išpirkti.

Kotiruojama prekybos sistema, Kotiruojama prekybos sistema

Konsoliduotasis metinis pranešimas — kaip tai apibrėžta Įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatyme. Kontroliuojama įmonė — įmonė: 1 kurioje fizinis ar juridinis asmuo turi daugiau kaip pusę visų įmonės balsavimo teisių arba 2 kurioje fizinis ar juridinis asmuo, būdamas įmonės dalyvis, skirtingose kriptovaliut prekybos vietose teisę skirti arba atšaukti kotiruojama prekybos sistema vadovą, daugumą valdybos arba stebėtojų tarybos narių.

Asmens balsavimo teisėmis, suteikiančiomis teisę skirti arba atšaukti įmonės vadovus, yra laikomos ir tos balsavimo teisės, kurias kontroliuojamo juridinio asmens dalyvių susirinkime turi kiti pirmojo asmens kontroliuojami juridiniai asmenys, arba 3 kurioje fizinis ar juridinis asmuo, būdamas įmonės dalyvis, pagal susitarimus su kitais dalyviais gali spręsti, kaip panaudoti daugiau kaip pusę visų balsavimo teisių dalyvių susirinkime, arba 4 kuriai fizinis ar juridinis asmuo gali daryti esminę įtaką.

Kredito įstaiga — kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatyme.

pasirinkimo sandorių prekybos kambarys

Mažesnės rinkos kapitalizacijos įmonė — į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą įtraukta įmonė, kurios vidutinė rinkos kapitalizacija, remiantis paskutinių trejų kalendorinių metų kotiravimo verte metų pabaigoje, yra mažesnė kaip milijonų eurų. Mažos ir vidutinės įmonės — juridiniai asmenys, kurie pagal jų paskutinį metinių finansinių ataskaitų rinkinį toliau — metinės finansinės ataskaitos arba metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį toliau — metinės konsoliduotosios finansinės ataskaitos atitinka bent du iš šių kriterijų: 1 vidutinis sąraše esantis darbuotojų skaičius per kotiruojama prekybos sistema metus nesiekia ; 2 balanse nurodyto turto vertė neviršija 43 milijonų eurų; 3 pardavimo grynosios pajamos per finansinius metus neviršija 50 milijonų eurų.

Ne nuosavybės vertybiniai popieriai — obligacijos arba kiti įsiskolinimą patvirtinantys perleidžiamieji vertybiniai popieriai, išskyrus vertybinius popierius, kurie yra lygiaverčiai akcinių bendrovių akcijoms arba kotiruojama prekybos sistema, atlikus jų konvertavimą ar suteiktų teisių realizavimą, suteikia teisę įsigyti akcijas arba joms lygiaverčius vertybinius popierius. Nuolat ar pakartotinai leidžiami vertybiniai popieriai — nuolat vykdoma tos pačios rūšies ir arba klasės vertybinių popierių emisija arba bent dvi atskiros panašios rūšies ir arba klasės vertybinių popierių emisijos per 12 mėnesių.

Nuosavybės vertybiniai popieriai — vertybiniai popieriai, kurie yra: 1 akcinių bendrovių akcijos; 2 kiti perleidžiamieji vertybiniai popieriai, lygiaverčiai akcinių bendrovių akcijoms; 3 bet kurios kitos rūšies perleidžiamieji vertybiniai popieriai, kurie suteikia teisę, atlikus jų konvertavimą arba jų suteiktų teisių realizavimą, įgyti šios dalies 1 ir 2 punktuose nurodytus vertybinius fx green dragon prekybos sistema, jeigu šiame punkte nurodytus vertybinius popierius yra išleidęs su šiais vertybiniais popieriais susijusių šios dalies 1 ir 2 punktuose nurodytų vertybinių popierių emitentas arba kita šio emitento įmonių grupės įmonė.

Kotiruojama prekybos sistema

Oficialaus siūlymo cirkuliaras toliau — cirkuliaras — dokumentas, kuriame teikiama pagrindinė oficialaus siūlymo informacija. Oficialaus siūlymo šalys — oficialaus siūlymo teikėjas, oficialaus siūlymo teikėjo valdymo organų nariai, jeigu oficialaus siūlymo teikėjas yra juridinis asmuo, bendrovė, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, vertybinių popierių savininkai, bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, valdymo organų nariai ir su šiais asmenimis sutartinai veikiantys asmenys.

Oficialaus siūlymo teikėjas — fizinis ar juridinis asmuo, teikiantis oficialų siūlymą.

Šis pranešimas spaudai nėra pasiūlymas parduoti vertybinius popierius arba kvietimas pateikti pasiūlymą pirkti vertybinius popierius. Be to, vien informaciniais tikslais Prospektas bus skelbiamas i anglų kalba kartu su jo santraukos vertimu į lenkų kalbą Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. Pranešimas žiniasklaidai m. Platinimą numatoma vykdyti Lenkijoje, Lietuvoje ir Estijoje. Įsigyti bendrovės akcijų taip pat bus pasiūlyta atrinktiems užsienio instituciniams investuotojams, veikiantiems ne Jungtinėse Amerikos Valstijose, laikantis galiojančių reglamentų.

Patronuojanti įmonė — kaip tai apibrėžta Įmonių grupių kotiruojama prekybos sistema finansinės atskaitomybės įstatyme. Perleidžiamieji vertybiniai popieriai — kaip tai apibrėžta Finansinių priemonių rinkų įstatyme, išskyrus pinigų rinkos priemones, kurių terminas trumpesnis negu 12 mėnesių.

Pirminė vertybinių popierių apyvarta — siūlymas įsigyti vertybinių popierių ir jų perleidimas išleidimo metu. Priežiūros institucija — Lietuvos bankas, šio ir kitų įstatymų nustatyta tvarka atliekantis finansinių priemonių rinkų priežiūros funkcijas.

Priimančioji valstybė narė — valstybė narė, kotiruojama prekybos sistema įgyvendinamas viešas siūlymas, siekiama įtraukti vertybinius popierius į prekybą reguliuojamoje rinkoje arba kurioje yra leidžiama prekiauti vertybiniais popieriais reguliuojamoje rinkoje, jeigu ši valstybė narė nėra buveinės valstybė narė. Profesionalusis investuotojas — investuotojas, atitinkantis Finansinių priemonių rinkų įstatyme profesionaliajam klientui nustatytus kotiruojama prekybos sistema.

Vertybiniai popieriai - Visuotinė lietuvių enciklopedija Akcijų Prekybos Internete Kursų Nemokamai, Kaip pradėti Skolos vertybinių popierių prekybos sistema 2. Prekybos sistema Rumunija- itin perspektyvi rinka - Portalas investuotojams Kas yra kotiruojamos ir nekotiruojamos akcijos ir obligacijos? Biržoje bus kotiruojamos pirmosios Lietuvos įmonės — Vilniaus banko — obligacijos Kotiruojama prekybos sistema, 1.

Prospektas — dokumentas, kuriame investuotojams ir visuomenei pateikiama informacija apie emitentą ir jo viešai siūlomus arba į prekybą reguliuojamoje rinkoje įtraukiamus vertybinius popierius.

Prospekto patvirtinimas — buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos teigiamas sprendimas, kuris priimamas patikrinus, ar išsami, nuosekli ir suprantama prospekte pateikta informacija, ir kuriuo patvirtinama, kad prospekte pateikta informacija atitinka teisės aktuose nustatytas informacijos pateikimo taisykles. Reglamentuojama informacija — visa informacija, kurią emitentas arba asmuo, kuris kreipiasi dėl vertybinių popierių įtraukimo į prekybą reguliuojamoje rinkoje be emitento sutikimo, turi paskelbti viešai pagal šio įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytus reikalavimus.

Reguliuojama rinka — kaip tai apibrėžta Finansinių priemonių rinkų įstatyme. Reguliuojamos rinkos operatorius — kaip tai apibrėžta Finansinių priemonių rinkų įstatyme.

Kotiruojama prekybos sistema, Nuorodos kopijavimas

Reklama — kaip tai apibrėžta m. Europos Komisijos reglamente Kotiruojama prekybos sistema Nr. Rinkos formuotojas — kaip tai apibrėžta Finansinių priemonių rinkų įstatyme. Savanoriškas oficialus siūlymas — asmens nuožiūra ir jo nustatytomis sąlygomis vertybinių popierių savininkams teikiamas viešas siūlymas supirkti visus balsavimo teisę suteikiančius bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, išleistus vertybinius popierius ar jų dalį ir arba vertybinius popierius, patvirtinančius teisę įsigyti metastock prekybos strategija teisę suteikiančius vertybinius popierius.

Kito asmens kontroliuojami asmenys, sutartinai veikiantys su tuo kitu asmeniu, taip pat laikomi sutartinai veikiančiais vienas su kitu. Laikoma, kad šio įstatymo 24 straipsnyje nustatytais atvejais asmenys veikia sutartinai.

geriausi dvejetainiai variantai prekybai

Trečioji šalis — kaip tai apibrėžta Finansinių priemonių rinkų įstatyme. Trečiosios šalies priežiūros institucija — institucija, atliekanti šiame įstatyme numatytoms priežiūros institucijos funkcijoms analogiškas funkcijas ne valstybėje narėje. Valstybė narė — Europos Sąjungos valstybė narė, taip pat Europos ekonominės erdvės valstybė.

Valstybės narės kompetentinga institucija — institucija, atliekanti šiame įstatyme numatytoms priežiūros institucijos funkcijoms analogiškas funkcijas valstybėje narėje.

Vertybinių popierių emisija toliau — emisija — vertybinių popierių, suteikiančių jų savininkams vienodas turtines ir neturtines teises, išleidimas.

Kotiruojama prekybos sistema, 1. VERTIBINIAI POPIERIAI - 20 psl. - Rašto darbas

Vertybinių popierių emitentas toliau — emitentas — asmuo, ketinantis leisti ar leidžiantis savo vertybinius popierius.

Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo yra laikomas emitentu: 1 jeigu jo vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje Lietuvos Respublikoje ir arba kitoje valstybėje narėje arba 2 jeigu nuo m. Laikoma, kad emitento vertybiniai popieriai siūlomi viešai, jeigu nuo m.

investuojant forex

Jeigu per 6 mėnesius sprendimą ir toliau viešai siūlyti vertybinius popierius patvirtinantys dokumentai nepateikiami priežiūros institucijai, šis Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo pagal šį įstatymą nebelaikomas emitentu. Vertybinių popierių emitento vadovas toliau — emitento vadovas — įmonės stebėtojų tarybos narys, valdybos narys, vadovas.

Vertybinių popierių rinka — vieta, kurioje vyksta organizuota prekyba vertybiniais popieriais. Vertybinių popierių siūlytojas — fizinis ar juridinis asmuo, kuris viešai siūlo arba ketina viešai siūlyti vertybinius popierius.

Vertybinių popierių viešas siūlymas toliau — viešas siūlymas — bet kuria forma ir bet kuriomis priemonėmis atliekamas kreipimasis į asmenis siūlant vertybinius popierius ir pateikiant informacijos apie tokio siūlymo sąlygas ir siūlomus vertybinius popierius tiek, kad ja remdamasis investuotojas galėtų priimti sprendimą įsigyti ar pasirašyti siūlomus vertybinius popierius.

Vertybinių popierių platinimas per vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkus laikomas viešu siūlymu, jeigu yra šios dalies pirmame sakinyje nurodyti viešo siūlymo požymiai. Kreipimasis į asmenis, atliekamas prekybos Lietuvos Respublikoje veikiančioje reguliuojamoje rinkoje pagrindu, nelaikomas vertybinių popierių viešu siūlymu. Vertybinių popierių įtraukimas į prekybą daugiašalėje prekybos sistemoje, kotiruojama prekybos sistema pat kreipimasis į asmenis, atliekamas prekybos daugiašalėje prekybos sistemoje pagrindu, taip pat nelaikomas vertybinių popierių viešu siūlymu.

Vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkas toliau — tarpininkas — finansų maklerio įmonė ar kredito įstaiga, turinčios teisę teikti investicines paslaugas. Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 15, 20, 23, 25, 26, 27, 31, 33, 34, 37, 38, 42, 46, 48 straipsnių pakeitimo ir papildymo, Įstatymo papildymo straipsniu ir penktuoju-1 skirsniu ir Įstatymo priedo papildymo įstatymas Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą Dėkojame.

Taip pat perskaitykite