Dgx akcijų pasirinkimo sandoriai

dgx akcijų pasirinkimo sandoriai

Likus ne mažiau kaip dešimčiai dienų iki žvejybos mokslinių tyrimų laikotarpio pradžios vėliavos valstybė narė: a naudodamasi šio reglamento priedo 5 punkte nurodytame CEM II. C priede nustatyta forma, elektroninėmis priemonėmis praneša Komisijai apie visus mokslinių tyrimų laivus, plaukiojančius su jos vėliava, kuriems ji suteikė leidimą vykdyti mokslinių tyrimų veiklą reguliuojamame rajone, ir b pateikia Komisijai visų su jos vėliava plaukiojančių laivų, kuriems suteiktas leidimas vykdyti mokslinius tyrimus, mokslinių tyrimų planą, įskaitant tikslą, vietą, o laivų, laikinai vykdančių mokslinius tyrimus, atveju ir datas, kuriomis laivas bus naudojamas kaip mokslinių tyrimų laivas.

Vėliavos valstybė narė nedelsdama praneša Komisijai apie laivo, laikinai naudojamo mokslinių tyrimų veikloje, vykdomos mokslinių tyrimų veiklos nutraukimą.

„Illumina“ (ILMN) 2018 m. Pirmojo ketvirčio uždarbio konferencijos pokalbio protokolas

Vėliavos valstybė narė apie mokslinių tyrimų plano pakeitimus Komisijai praneša likus ne mažiau kaip dešimčiai dienų iki tų pakeitimų įsigaliojimo dienos.

Pakeitimai registruojami mokslinių tyrimų laive. Mokslinius tyrimus vykdančiuose laivuose visuomet turi būti mokslinių tyrimų plano kopija anglų kalba. Vėliavos valstybių narių pagal 3, 4, ir 5 dalis praneštą informaciją Komisija perduoda NAFO vykdomajam sekretoriui likus ne mažiau kaip septynioms dienoms iki žvejybos laikotarpio pradžios arba, jei keičiamas mokslinių tyrimų planas, likus ne mažiau kaip septynioms dienoms iki mokslinių tyrimų plano pakeitimo įsigaliojimo dienos.

Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad visi laimikio ir arba žvejybos pastangų apribojimai būtų taikomi ištekliams, nurodytiems galiojančiose žvejybos galimybėse, ir, jei nenurodyta kitaip, visos kvotos būtų išreiškiamos metrinėmis gyvojo svorio tonomis.

dgx akcijų pasirinkimo sandoriai

Kartu su tuo pranešimu, jei įmanoma, pateikiamas numatomo laimikio įvertis. Didžiausią viso per vieną valksmą sužvejoto laimikio svorio procentinę dalį sudarančios rūšies individai laikomi sužvejotais vykdant specializuotąją atitinkamų išteklių žvejybą.

dgx akcijų pasirinkimo sandoriai

Kiekviena valstybė narė: a uždraudžia savo laivams reguliuojamame rajone žvejoti išteklius, išvardytus galiojančiose žvejybos galimybėse, nuo dienos, kurią, remiantis turimais duomenimis, bus išnaudota visa tai valstybei narei paskirta atitinkamų išteklių kvota, įskaitant apskaičiuotąjį kiekį, kuris turi būti sužvejotas iki žvejybos uždraudimo, į jūrą išmetamo laimikio kiekį ir apskaičiuotąjį nedeklaruotą visų laivų, plaukiojančių su tos valstybės narės vėliava, laimikį; b užtikrina, kad su jos vėliava plaukiojantys laivai, gavę Komisijos pranešimą pagal 3 dalį apie tai, kad tai valstybei narei paskirta kvota visiškai išnaudota, nedelsdami nutrauktų žvejybos veiklą, kurią vykdant gali būti sužvejotas laimikis.

Jei valstybė narė gali pagal 2 dalį įrodyti, kad ji dar nėra išnaudojusi tų išteklių kvotos, tos valstybės narės laivai gali atnaujinti tų išteklių žvejybos veiklą; c uždraudžia šiaurinių paprastųjų krevečių žvejybą 3M kvadrate, kai išnaudojamas tai valstybei narei paskirtas žvejybos dienų skaičius.

dgx akcijų pasirinkimo sandoriai

Pagal 1 dalį uždrausta žvejyba gali būti atnaujinta per 15 dienų nuo Komisijos pranešimo, kurį ji pateikia susisiekusi su NAFO vykdomuoju sekretoriumi: a jei NAFO vykdomasis sekretorius patvirtina, kad Komisija įrodė, dvejetainių knygų parinktys dar nėra išnaudota paskirta pradinė kvota, arba b jei dėl kitos NAFO susitariančiosios šalies kvotos, perleidžiamos laikantis žvejybos galimybių, susidaro papildoma konkrečių išteklių, kuriuos žvejoti draudžiama, kvota.

Komisija nedelsdama praneša valstybėms narėms 1 dalyje nurodyto žvejybos draudimo datą.

Laivo, įskaitant pagal 23 straipsnį frachtuojamą laivą, kapitonas užtikrina, kad laivas, vykdydamas veiklą reguliuojamame rajone, kuo labiau sumažintų atitinkamų rūšių išteklių, nurodytų jo galiojančiose žvejybos galimybėse, individų priegaudą.

Apskaičiuojant dugninių žuvų priegaudos dydį pagal 3 dalį į dgx akcijų pasirinkimo sandoriai laikomą bendrą dgx akcijų pasirinkimo sandoriai neįskaičiuojamas šiaurinių paprastųjų krevečių laimikis. Jei išteklių, dėl kurių taikomas priegaudos limitas, individai sudaro didžiausią procentinę bendro per valksmą sužvejoto laimikio svorio dalį, tai nelaikoma specializuotąja tų išteklių žvejyba, o laivas nedelsdamas pakeičia buvimo vietą pagal i ir ii papunkčius; ir iv identifikuotų pagal b punktą atliekamą bandomąjį vilkimą ir į žvejybos žurnalą įrašytų atliekamo bandomojo vilkimo pradžios ir pabaigos vietų koordinates.

Jei laivas vykdo specializuotąją rombinių rajožuvių žvejybą ir naudoja teisės aktais nustatyto tai žvejybai tinkamo dydžio akių tinklą, pirmą kartą, kai išteklių, dėl kurių taikomas priegaudos dgx akcijų pasirinkimo sandoriai, kaip nurodyta 7 straipsnio 2 dalyje, laimikis sudaro didžiausią procentinę bendro per valksmą sužvejoto laimikio svorio dalį, toks laimikis laikomas atsitiktiniu laimikiu, tačiau laivas turi nedelsdamas atsitraukti taip, kaip nurodyta šio straipsnio 1 dalyje.

Procentinė per vieną valksmą sužvejotos priegaudos dalis apskaičiuojama kaip procentinė bendro per tą valksmą sužvejoto kiekvienų galiojančiose žvejybos galimybėse išvardytų išteklių laimikio svorio dalis.

Šio straipsnio tikslu 3M kvadratas apima ir 3L kvadrato dalį, apibrėžtą linijomis, jungiančiomis šio reglamento priedo 6 punkte nurodytoje CEM 1 lentelėje apibūdintus ir 1 paveikslo 1 dalyje pažymėtus taškus. Šiaurines paprastąsias krevetes ir kitų rūšių individus per tą patį reisą žvejojantis laivas perduoda Komisijai ataskaitą apie žvejybos pakeitimą.

Atitinkamai apskaičiuojamas žvejybos dienų skaičius.

Šiame straipsnyje nurodytų žvejybos dienų NAFO susitariančiosios šalys neperleidžia viena kitai. Nė vienas laivas negali žvejoti šiaurinių paprastųjų krevečių 3M kvadrate nuo birželio 1 d. Visa šiaurinių paprastųjų krevečių žvejyba 3L kvadrate vykdoma didesniame kaip metrų gylyje.

Reguliuojamame rajone žvejoti galima tik į rytus nuo linijos, jungiančios šio reglamento priedo 8 punkte nurodytoje CEM 3 lentelėje nustatytas ir 1 paveikslo 3 dalyje pavaizduotas koordinates.

Nutanix, Inc. (NTNX) 2018 m

Kiekvienas laivas, dgx akcijų pasirinkimo sandoriai šiaurines paprastąsias krevetes 3L kvadrate, arba jo vardu veikiantys jo atstovai likus ne mažiau kaip 24 valandoms kompetentingai uosto direkcijai pateikia išankstinį pranešimą apie numatomą atvykimo laiką ir apskaičiuotąjį laive laikomų šiaurinių paprastųjų krevečių kiekį pagal kvadratus.

Laivams, kurių bendrasis ilgis yra ne mažesnis kaip 24 metrai, vykdantiems juodųjų paltusų žvejybą 2 parajonyje ir 3KLMNO kvadratuose, taikomos šios priemonės: a kiekviena valstybė narė paskirsto savo juodųjų paltusų kvotą savo leidimą turintiems laivams; b leidimą turintis laivas iškrauna savo juodųjų paltusų laimikį tik NAFO susitariančiosios šalies paskirtajame uoste.

Tuo tikslu kiekviena valstybė narė paskiria vieną arba kelis jos teritorijoje esančius uostus, kuriuose leidimą turintys laivai gali iškrauti juoduosius paltusus; c kiekviena valstybė narė išsiunčia Komisijai kiekvieno tokio paskirtojo uosto pavadinimą. Jei sąrašas vėliau pakeičiamas, naujasis sąrašas vietoj senojo išsiunčiamas likus ne mažiau kaip 20 dienų iki pakeitimo įsigaliojimo.

dgx akcijų pasirinkimo sandoriai

Komisija šią informaciją paskelbia NAFO MCS svetainėje; d likus ne mažiau kaip 48 valandoms iki numatomo atvykimo į uostą laiko, leidimą turintis laivas ar jo vardu veikiantis jo atstovas praneša uosto kompetentingai žvejybos kontrolės institucijai apie numatomą savo atvykimo laiką, apskaičiuotąjį bendrą laive laikomą juodųjų paltusų kiekį ir informaciją apie kvadratą ar kvadratus, kuriuose laimikis buvo sužvejotas; e kiekviena valstybė narė inspektuoja kiekvieną jos uostuose iškraunamą juodųjų paltusų kiekį, parengia šio reglamento priedo 9 punkte nurodytame CEM IV.

C priede nustatytos formos inspektavimo ataskaitą ir išsiunčia ją Komisijai, o jos kopiją — EŽKA per 12 darbo dienų nuo dienos, kurią užbaigiamas inspektavimas. Ataskaitoje nurodomi visi šio reglamento pažeidimai, nustatyti atliekant inspektavimą uoste, ir pateikiami išsamūs jų duomenys.

Mano vardas yra Michelle, ir aš būsiu jūsų operatorius šiandieniniam skambučiui.

Joje pateikiama visa aktuali informacija, susijusi su jūroje nustatytais inspektuojamo žvejybos laivo tuometinio reiso metu padarytais pažeidimais. Leidimą turintiems laivams, kuriuose laikomo bendro laimikio, sužvejoto už reguliuojamo rajono ribų, gyvasis svoris didesnis kaip 50 tonų, įplaukiantiems į reguliuojamą rajoną žvejoti juodųjų paltusų, taikomos šios procedūros: a likus ne mažiau kaip 72 valandoms iki laivo įplaukimo į reguliuojamą rajoną laivo kapitonas NAFO vykdomajam sekretoriui dgx akcijų pasirinkimo sandoriai.

Valstybių, kurios nėra susitariančiosios šalys, laivams, vykdantiems žvejybos veiklą reguliuojamame rajone, juoduosius paltusus iškrauti draudžiama. Valstybės narės praneša apie visus sužvejotus ryklius ir, be kita ko, pateikia turimus ankstesnius duomenis, laikydamosi 25 straipsnyje nustatytos laimikio ir žvejybos pastangų ataskaitų teikimo tvarkos.

Visų stebimų valksmų, kuriuose yra Grenlandijos ryklių, atveju stebėtojai registruoja kiekvieno valksmo arba žvejybos įrankio pastatymo operacijos atveju pagautų Grenlandijos ryklių skaičių, kiekvieno ryklio apytikrį svorį ir išmatuotą ilgį apytikrį ilgį, jeigu jo išmatuoti nėra galimybėslytį ir laimikio būklę gyvas, negyvas arba nežinoma.

Taip pat perskaitykite