Danske bank denmark, Preparing Preview

Termination of three Danske Invest funds

Sutartyje nurodyta suma yra pervedama į Indėlio sąskaitą tik tuo atveju, jeigu Sutarties aptarnavimo sąskaitoje esančių lėšų suma, remiantis Sutarties sąlygomis, yra pakankama Indėlio terminui pratęsti, ir Kliento teisė disponuoti šia lėšų suma nėra apribota.

danske bank denmark

Klientui nurodžius, kad Indėlio terminas pratęsiamas automatiškai, priklausomai nuo pasirinkto palūkanų išmokėjimo periodiškumo, Klientas pasirenka ir Indėlio termino pratęsimo būdą: 4.

Jeigu palūkanos išmokamos Indėlio terminui pasibaigus, pratęsimo būdas gali būti: 4. Indėlio naujo termino pradžios data yra buvusio termino pabaigos data.

danske bank denmark

Sutarties automatinių pratęsimų skaičius neribojamas, nebent kitaip nurodyta Sutarties Specialiosiose sąlygose. Shall the Customer opt for the automatic extension of the Deposit term, depending on the chosen periodicity of the payment of the interest, the Customer shall choose the method of the Deposit term extension: 4.

Shall the interest be paid upon the expiry of the Deposit term, the following methods of the Deposit term extension may be applied: 4. Shall the interest be paid on the monthly basis, the method of the Deposit term extension may be only "Deposit", i.

Terminuotojo indėlio sutartis - Danske Bank

The start of the new Deposit term shall be the date of the expiry of the previous term. If the Special Conditions of the Agreement shall not indicate otherwise, the number of automatic extensions of the Agreement shall not be limited.

danske bank denmark

Klientas turi teisę Sutarties galiojimo metu, išskyrus paskutinę Indėlio termino dieną, pakeisti Indėlio termino automatinio pratęsimo taikymo sąlygą ir ar būdą. Within the term of validity of the Agreement, except for the last day of the Deposit term, the Customer shall have the right to change the condition of the application automatic extension of the Deposit and or the method thereof.

Sutarties sąlygos gali būti keičiamos rašytiniu šalių susitarimu, išskyrus Sutarties 5.

Noriu dirbti danske banke bet nezinau i kokia pozicija aplikuoti It was founded 5 October as Den Danske Landmandsbank, Hypothek- og Vexelbank i Kjøbenhavn. Headquartered in Copenhagen, it is the largest bank in Denmark and a major retail bank in the northern European region with over 5 million retail customers. Danske Bank was number on the Fortune Global list for

Bankas neturi teisės vienašališkai keisti Indėlio termino ir metinės palūkanų normos, nustatytų sudarant Sutartį ar pratęsiant Indėlio terminą automatiškai, taip pat Indėlio sumos išskyrus Sutartyje nurodytus atvejus pratęsiant Indėlio terminą automatiškai.

Bankas turi teisę vienašališkai, be atskiro rašytinio šalių susitarimo, pakeisti Sutarties sąlygas įskaitant ir tas, kurios gali būti keičiamos tik rašytiniu šalių susitarimuišskyrus Sutarties 5.

danske bank denmark

Apie Sutarties sąlygų vienašališkus pakeitimus Bankas praneša Klientui asmeniškai arba viešojo skelbimo būdu prieš 30 trisdešimt kalendorinių dienų iki tokių pakeitimų įsigaliojimo dienos: 5. Tokie pranešimai gali būti papildomai skelbiami Banko pasirinktame nacionaliniame laikraštyje platinamame teritorijoje, kurioje gyvena daugiau negu 60 šešiasdešimt procentų Lietuvos Respublikos gyventojų.

Šis darbo pasiūlymas jau nebegalioja.

Jei per 30 trisdešimt aliuminio baliustrados sistema dienų po pranešimo apie pakeitimus pateikimo Klientas nepateikia rašytinio prašymo nutraukti Sutartį, laikoma, kad šalys susitarė dėl naujų sąlygų, ir Klientas vėliau neturi teisės pareikšti Bankui savo nesutikimo ir ar pretenzijų dėl tokių pakeitimų.

Klientas, nesutikdamas su Banko vienašališkai pakeistomis sąlygomis, per aukščiau nustatytą terminą turi teisę nutraukti Sutartį 5.

danske bank denmark

The terms of the Agreement may be amended by a written agreement between the Parties, except in the cases referred to in Clause 5. The Bank shall not have the right to change neither the Deposit term, nor the annual interest rate established in the Agreement or upon automatic extension of the Deposit term, nor the Deposit amount except for the cases danske bank denmark in the Agreement in relation to the automatic extension of the Deposit term.

  • Jan Thorsgaard Nielsen - About us - minifilmai.lt DE
  • Dirbu jau beveik 2 metus.
  • Perkainoti darbuotojų akcijų pasirinkimo sandorius
  • Primename, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia: raginti prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką; skatinti kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę; kurstyti karą ar neapykantą, tyčiotis, niekinti, kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu; platinti, propaguoti ar reklamuoti pornografiją, taip pat propaguoti ir ar reklamuoti seksualines paslaugas, lytinius iškrypimus; propaguoti ir ar reklamuoti žalingus įpročius ir narkotines ar psichotropines medžiagas.
  • Imituoti opcionų prekybos programą
  • Danske Bank siūlo karjeros galimybes. FuturePros programa – Karjera

The Bank shall have a right to unilaterally, without any separate written agreement between the Parties, to amend the terms of the Agreement including the terms danske bank denmark can be amended by a written agreement onlyexcept for the cases referred to in Clause danske bank denmark.

The Bank shall notify the Customer of any unilateral amendments to the terms of the Agreement in person or by making a public notice 30 thirty calendar days prior to the coming into effect of such amendments: 5.

Taip pat perskaitykite