Akcijų pasirinkimo sandorių konfiskavimo norma. Tema Investavimas - minifilmai.lt žodynas - Verslo žinios

Investavimas

Šiose gairėse nustatomos vienodos taisyklės Eurosistemos bendros pinigų politikos įgyvendinimui valstybėse narėse, kurių valiuta yra euro.

akcijų pasirinkimo sandorių konfiskavimo norma

Eurosistema imasi visų tinkamų priemonių Eurosistemos pinigų politikos operacijoms įgyvendinti pagal šiose gairėse nustatytus principus, priemones, reikalavimus, kriterijus ir procedūras. Teisiniai Eurosistemos ir kitų sandorių šalių santykiai nustatomi atitinkamo NCB taikomose tinkamose sutartinėse arba reguliavimo priemonėse, kuriose atitinkamai įgyvendinamos šių gairių nuostatos.

akcijų pasirinkimo sandorių konfiskavimo norma

ECB valdančioji taryba gali bet kuriuo metu pakeisti Eurosistemos pinigų politikos operacijų įgyvendinimo priemones, reikalavimus, kriterijus ir procedūras.

Eurosistema pasilieka teisę reikalauti iš kitų sandorių šalių bet kokios tinkamos informacijos, kurios reikia jos uždaviniams vykdyti ir jos tikslams pasiekti, kiek tai susiję su pinigų politikos operacijomis, ir ją gauti.

akcijų pasirinkimo sandorių konfiskavimo norma

Ši teisė nepažeidžia jokių kitų esamų konkrečių Eurosistemos teisių reikalauti informacijos, susijusios su pinigų politikos operacijomis. Agentūroms priskirtų subjektų sąrašas pateikiamas ECB interneto svetainėje; 3 turtu užtikrinti vertybiniai popieriai TUVP — skolos priemonės, užtikrintos finansinio turto fiksuoto arba kintančio fondu, kuris per tam tikrą laiką pakeičiamas pinigais.

Be to, gali būti teisių arba kito turto, kuriais užtikrinama, kad įplaukos būtų aptarnaujamos arba laiku paskirstomos vertybinių popierių turėtojams.

akcijų pasirinkimo sandorių konfiskavimo norma

Paprastai turtu užtikrintus vertybinius popierius išleidžia specialios paskirties investavimo įmonė, įsigijusi finansinio turto fondą iš vertybinių popierių sukūrėjo arba pardavėjo. Vertybiniai popieriai gali būti laikomi materialia, tačiau nejudinama forma, arba nematerialia forma t. Šis terminas apima stambių emisijų padengtas obligacijas, tradicines padengtas obligacijas ir kitas padengtas obligacijas; 13 kredito reikalavimas — reikalavimas į pinigų išmokėjimą, kuris yra skolininko skolos įsipareigojimas kitai sandorio šaliai.

akcijų pasirinkimo sandorių konfiskavimo norma

Ji apskaičiuojama remiantis patikimiausia kaina darbo dieną prieš įkainojimo dieną; b jeigu darbo dieną prieš įkainojimo dieną patikimos konkretaus turto kainos nėra, taikoma paskutinė prekybos kaina.

Jeigu pardavimo kaina nežinoma, operaciją atliekantis NCB nustato kainą, atsižvelgdamas į paskutinę to turto kainą atitinkamoje rinkoje; c tuo atveju, kai turto rinkos vertės nėra — taikomas kuris nors kitas racionalus vertės nustatymo metodas; d jeigu NCB pardavė tą turtą ar lygiavertį turtą rinkos kaina prieš jo rinkos vertės nustatymą įsipareigojimų neįvykdymo atveju, pagal NCB nustatytas sumas įvertinamos grynosios pardavimo pajamos atskaičius visas pagrįstas sąnaudas, įmokas ir akcijų pasirinkimo sandoriai išėjo į pensiją, kurias NCB patyrė dėl tokio pardavimo ; 20 vienalaikio vertybinių popierių ir lėšų pateikimo sistema — vertės mainų atsiskaitymo sistemos mechanizmas, kuriuo užtikrinama, kad galutinis pervedimas įvyksta, t.

akcijų pasirinkimo sandorių konfiskavimo norma

Šį turtą pakeisti kitu konkrečiu tinkamu turtu gali akcijų pasirinkimo sandorių konfiskavimo norma buveinės NCB, jei jis paskirtas atskiruoju įkaitu ir tinkamas konkrečiai operacijai; 25 tinkamas turtas — ketvirtoje dalyje nustatytus kriterijus atitinkantis turtas, kuris Eurosistemos kredito operacijoms tinka būti įkaitu; 26 dienos pabaiga — darbo dienos laikas uždarius TARGET2, kai TARGET2 sistemoje baigti apdoroti tos dienos mokėjimai; 27 euro zonos infliacijos indeksas — indeksas, kurį pateikia Eurostatas arba valstybės narės, kurios valiuta yra euro, nacionalinė statistikos institucija pvz.

EUR ir kuriai bent trys rinkos dalyviai reguliariai pateikia pirkimo ir pardavimo kainą; 49 iš finansinės nuomos gautinos sumos — iš anksto numatytu grafiku ir dėl sutartinės prievolės nuomininko nuomotojui mokami mokėjimai pagal nuomos sutartį.

Likutinė vertė nėra finansinė nuoma; 50 likvidumo parama — bet koks struktūrinis, faktinis arba potencialius būdas, kuris gali būti taikomas arba laikomas tinkamu taikyti TUVP sandorio galiojimo trukmės metu galinčiam atsirasti laikinam akcijų pasirinkimo sandorių konfiskavimo norma srauto trūkumui padengti; 51 ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos ITRO — viena iš atvirosios rinkos operacijų rūšių, kurią Eurosistema atlieka sudarydama grįžtamuosius sandorius, siekdama suteikti likvidumą, kurio terminas būtų ilgesnis nei finansų sektoriui taikomų pagrindinių refinansavimo operacijų terminas; 52 pagrindinės refinansavimo operacijos PRO — reguliarios atvirosios rinkos operacijos, kurias Eurosistema atlieka grįžtamuoju sandoriu; 53 laikymo laikotarpis turi tokią pat reikšmę, kaip apibrėžta Reglamente EB Nr.

Atpirkimo ar apsikeitimo sandorio atveju termino pabaigos diena atitinka atpirkimo dieną; 61 valstybė narė — Europos Sąjungos valstybė narė; 62 multi cédulas — skolos priemonės, kurias išleidžia tam tikros Ispanijos SPĮ Fondo de Titulización de Activos, FTAtokiu būdu tam tikras skaičius kelių sukūrėjų mažos apimties atskiros cédulas Ispanijos padengtos obligacijos gali būti apjungiamos kartu; 63 daugiašalis plėtros bankas — į Reglamento ES Nr.

Turtas apskaitomas tokiu būdu, kad atskiras tinkamas turtas nėra susietas su konkrečia Eurosistemos kredito operacija ir kita sandorio šalis gali visada pakeisti tinkamą turtą; 74 viešieji kredito reitingai — kredito reitingai, kurie yra: a išleisti Sąjungoje įregistruotų ir Eurosistemos pripažintų kredito reitingų agentūrų ir b viešai paskelbti arba platinami abonementams; 75 viešojo sektoriaus subjektas — subjektas, kurį nacionalinė statistikos institucija priskiria viešojo sektoriaus vienetui pagal Reglamentą ES Nr.

Taip pat perskaitykite